POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego Monika Skowera – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MONIKA SKOWERA STUDIO OPTYKI OKULAROWEJ wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6771289332, REGON: 363762674 zlokalizowanego pod adresem: 

Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: optykdzieciecy@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 32 290 70 70. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16 :00 oraz pisemnie na adres: Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec.

Dane zbieramy w związku ze sprzedażą Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz dla celów świadczenia usługi prowadzenia Konta na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego Studio Optyki Okularowej Skowera dostępnego TUTAJ  (dalej: Regulamin). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli podanie danych jest niezbędne, brak ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług. Przykładowo niezbędne jest podanie nam Twojego adresu e-mail w celu zarejestrowania Konta Użytkownika, a adres dostawy, dla realizacji Zamówienia.

 1. Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas:

 1. rejestracji w Sklepie w celu utworzenia Konta, kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania/ adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu,
 2. składaniu przez Ciebie zamówienia, bez rejestracji, podając: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu,
 3. wystawieniu dla Ciebie faktury (w przypadku osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) za zakupiony Towar, do wystawienia której podajesz: nazwę firmy, numer NIP oraz adres siedziby,
 4. składaniu reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz zapytań dotyczących produktów.

Nie dokonujemy profilowania, nie podejmujemy również decyzji dotyczących Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 1. Przepisy prawa

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przetwarzamy je również zgodnie z Regulaminem oraz zasadami wskazanymi w niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

 1. Cele przetwarzania 

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji stosunku prawnego (umowy);
 2. realizacji zamówień Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym,
 3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji i innych prawnie przewidzianych roszczeń.

Przetwarzanie danych dla wyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy). Dla powyższych celów dane przetwarzane są do czasu wygaśnięcia zawartej między nami Umowy, a także usunięcia Konta. 

Dane te mogą być jednak przetwarzane przez dłuższy okres, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, np. w celach: rozliczeniowych, roszczeń, nawiązania i utrzymania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, archiwizacji, statystycznych. Przetwarzanie danych dla powyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych) jak również wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

Dane o parametrach soczewek okularowych w przypadku okularów korekcyjnych są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody  ( art.6 ust.1 lit.a) RODO). Dane o parametrach soczewek kontaktowych i okularowych są danymi o stanie zdrowia, czyli danymi szczególnej kategorii (art.9 ust.2 lit a) RODO).W takim przypadku wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. cały okres obowiązywania zawartych umów, tj. do czasu jej wykonania lub rozwiązania, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. przez czas dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa,
 3. utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury – przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,
 4. przetwarzane w związku z obowiązkami podatkowymi administratora danych – przez czas niezbędny do złożenia stosownych deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacji przez organy,
 5. przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu,
 6. dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania.
 7.  Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych odbiorców?

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

– firmy informatyczne oraz zapewniające wsparcie i infrastrukturę IT, kancelarie prawne (adwokackie, radcowskie, komornicze), doradcy podatkowi, biura rachunkowe i księgowe, podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędy skarbowe, Poczta Polska, inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, agencje marketingowe oraz operatorzy płatności w Sklepie internetowym.

Dane te mogą być przekazywane do innych podmiotów współpracujących ze Sklepem Internetowym, w celu realizacji Zamówień.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdzie Pan/Pani na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl ).

Niektóre z uprawnień, np. prawo do wglądu, usuwania i poprawiania danych, można realizować bezpośrednio na swoim indywidualnym Koncie, jeżeli zostało przez Ciebie założone.

Skorzystanie z przysługujących Ci praw jest co do zasady bezpłatne.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: optykdzieciecy@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 32 290 70 70. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16 :00 oraz pisemnie na adres: Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.