REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

STUDIO OPTYKI OKULAROWEJ SKOWERA

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego należącego do Moniki Skowery – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MONIKA SKOWERA STUDIO OPTYKI OKULAROWEJ wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6771289332, REGON: 363762674 zlokalizowanego pod adresem: www.studio-optyki-skowera.pl przez Klientów nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Niniejszy Regulamin określa również warunki i zasady świadczenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługi korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego. Celem założenia Konta należy zarejestrować się pod adresem: skowera-optyk.pl, a następnie aktywować linka otrzymanego na adres poczty elektronicznej Klienta.
Sprzedaż i dostawa Towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: optykdzieciecy@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 32 290 70 70. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16 :00 oraz pisemnie na adres: Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec.
Zabrania się przekazywania przez Klienta, przy użyciu lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Konta treści niezgodnych z prawem, a także treści powszechnie uznawanych za obelżywe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zawierających informację niechcianą (spam), treści lub plików mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej www.studio-optyki-skowera.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  MONIKA SKOWERA STUDIO OPTYKI OKULAROWEJ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6771289332, REGON: 363762674,
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w tym Konsument i Przedsiębiorca,
Konsument – konsument w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny,
Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny,
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.studio-optyki-skowera.pl ,
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Zamówienie – oferta nabycia oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem,
Konto – usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę drogą elektroniczną umożliwiająca korzystanie ze Sklepu Internetowego zawierająca dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych Zamówieniach, do której dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem,
Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym w szczególności: oprawy okularowe, okulary ze szkłami korekcyjnymi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje Towary przeznaczone do sprzedaży wraz z ceną jednostkową.
Informacje o Towarach umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta Zamówienia, zgodnie z Regulaminem.
Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i/lub Konta, Klient, powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi:
komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej i aktywny e-mail;
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 100.0 i wyższej lub Edge w wersji 102.0 i wyższej, Opera w wersji 87.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 100.0. i wyższej, Safari w wersji 14.0 i wyższej;
zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280 x 800;
klawiatura umożliwiająca wypełnianie formularzy elektronicznych.
Umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, w przypadku, gdy Klient podał nieprawdziwe dane utrudniające lub uniemożliwiające realizację Zamówienia.
Złożenie przez Konsumenta Zamówienia na okulary korekcyjne jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Konsument  został zbadany przez lekarza okulistę lub optometrystę i zostały mu dobrane okulary o podanych w Zamówieniu parametrach. Informujemy, że Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego dopasowania okularów korekcyjnych do wady wzroku Konsumenta.

III.  ZASADY PROWADZENIA KONTA

Założenie Konta wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, dane do wystawienia faktury/ rachunku, numer telefonu, adres e-mail, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym Sprzedawcy, wraz z danymi o dotychczasowych Zamówieniach. Dostęp do Konta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji Konta.
Podanie danych służących do założenia Konta jest dobrowolne, a założenie Konta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dopiero po akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych system obsługujący Sklep Internetowy zezwoli na utworzenie Konta.
Korzystanie z Konta jest bezpłatne.
Klient posiadający Konto ma prawo dokonywania aktualizacji znajdujących się w nim danych jak również usunięcia Konta w każdym czasie.

TOWARY

Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju wraz z opisem Towaru obejmującym jego specyfikację.
Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, stanowi własność Sprzedawcy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem Konta w Sklepie Internetowym lub na zasadach Zamówienia bez rejestracji.
W przypadku Zamówienia bez rejestracji wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres do wystawienia faktury (jeżeli jest różny od adresu dostawy), umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą i wysyłkę Towaru. W przypadku podania przez Klienta wadliwych/ błędnych danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez jego poszczególne etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, a w ramach tego kształt oprawki, kolor, tworzywo, szerokość tarczy, długość zauszników, długość mostka, ilość, za cenę uwidocznioną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez zaznaczenie właściwej opcji w oknie dialogowym na stronie Sklepu Internetowego, w tym kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, sposobu płatności i wymaganych danych Klient poprzez naciśnięcie: „POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do Sprzedawcy. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty kupna wybranego Towaru oraz zobowiązaniem się Klienta do pokrycia kosztów dostawy.
Konsument, który zamawia okulary korekcyjne, powinien wprowadzić dane umożliwiające Sprzedawcy wykonanie okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami lekarskimi wskazanymi na recepcie, poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji:
a) przesłanie zdjęcia lub skanu recepty,
b) wypełnienie formularza z danymi wskazanymi na recepcie.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z receptą wykonanie okularów korekcyjnych jeśli błąd wyniknął z wadliwego wypełnienia przez Konsumenta formularza z danymi z recepty.
Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma  na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego Sprzedawcy i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili wysłania do Sprzedawcy potwierdzenia zakupu, można je anulować, przerywając proces zamawiania.

CENY TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY

Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie obejmuje kosztów dostawy Towaru, które ponosi Klient.
Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
Szczegółowy cennik kosztów dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej można znaleźć na stronie internetowej: skowera-optyk.pl przy wysyłce do paczkomatów IN POST można znaleźć na stronie internetowej: Dostawa i płatność.  Sposoby dostawy Towarów zostały wskazane w rozdział VII pkt 1 Regulaminu.
Sprzedawca informuje, że cena Towarów może ulegać zmianom. Wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy jest cena Towaru z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie wpływają na złożone już przez Klienta Zamówienie.

FORMY PŁATNOŚCI

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności:

PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nieprzekraczającym 3 dni od daty złożenia Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzyma numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za Zamówienie. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
ZA POBRANIEM:  Wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu BLUEMEDIA.pl, należącego do firmy Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
Zamówienie będzie wadliwie złożone i umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, w przypadku, gdy:
Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
Klient wybrał płatność przez serwis bluemedia.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana).

VII.    CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

Sprzedawca przewiduje następujące możliwości dostawy:
odbiór osobisty;
wysyłka do paczkomatów INPOST;
przesyłka przez firmę kurierską InPost
Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
Zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji Zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE – w momencie wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę;
w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM, KARTĄ PŁATNICZĄ LUB PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM – w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy;
Czas realizacji Zamówienia podany w Sklepie Internetowym nie obejmuje czasu dostawy Towaru.
Klient jest informowany przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji  Zamówienia. Klient posiadający Konto, może śledzić aktualny status Zamówienia za pośrednictwem Konta.
W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, należy wskazać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i sporządzić na tę okoliczność protokół uszkodzenia.
W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki należy niezwłocznie ten fakt zgłosić Sprzedawcy telefonicznie lub mailowo.
W przypadku nieprzewidzianych sytuacji dotyczących Zamówienia Sprzedawca będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

REKLAMACJA

Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.
Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
Konsument składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: www.skowera-optyk.pl/zwroty Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: optykdziececy@gmail.com
W przypadku reklamacji Sprzedawca zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres: Studio Optyki Okularowej Monika i Paweł Skowera, Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem ,,REKLAMACJA”. Zaleca się wskazanie w opisie reklamacji:
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (w tym rodzaju i daty wystąpienia wady);
żądania Konsumenta;
danych kontaktowych składającego reklamację.
Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres Studio Optyki Okularowej Monika i Paweł Skowera, Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „REKLAMACJA ”. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Konsumenta Towaru do Sprzedawcy znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „zwroty i reklamacje”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Przedsiębiorcy.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną związane z rejestracją, prowadzeniem lub zamknięciem Konta prosimy zgłaszać na adres: optykdzieciecy@gmail.com lub pod numerem telefonu 32 290 70 70.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 1. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone np.:
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: optykdzieciecy@gmail.com ;
z wykorzystaniem formularza odstąpienia (kliknij tutaj) i przesłania go na adres: ……………..
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Zamówienia, które: obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniego Towaru, partii lub części.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Konsumenta, zwrócić dokonane przez niego płatności zgodnie z postanowieniami rozdziału X Regulaminu – ZWROT NALEŻNOŚCI.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy wysyłając na adres: Studio Optyki Okularowej Monika i Paweł Skowera, Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „ZWROT”. Zaleca się dołączenie dowodu zakupu Towaru.
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów :
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawca utraci prawo odstąpienia od umowy;
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Brak możliwości odstąpienia od umowy dotyczy również zakupu opraw ze szkłami korekcyjnymi wykonanymi na indywidualne zlecenie Konsumenta. Oznacza to, że przy ewentualnym zwrocie Towaru Sprzedawca nie zwróci pieniędzy Konsumentowi.
ZWROT NALEŻNOŚCI
Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
zwrotu Towaru wskutek odstąpienia od umowy;
uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
Sprzedawca dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i nie stanowi to nadmiernego utrudnienia dla Sprzedawcy.
Sprzedawca dokona zwrotu należności w terminie 14 dni od dnia uzasadniającego zwrot należności.

DANE OSOBOWE
Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji Regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia drogą elektroniczną usługi korzystania z Konta.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.
Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.Sprzedawca.com, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Administratorem danych osobowych jest Monika Skowera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MONIKA SKOWERA STUDIO OPTYKI OKULAROWEJ Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia i/lub korzystania z Konta, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BLUEMEDIA, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł (w całości wpłaconym).

Po dokonaniu przez Klienta wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do Regulaminu, oraz treść Regulaminu.
Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja Klienta ze złożenia Zamówienia (nie dochodzi do skutecznego złożenia Zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji Zamówienia.

XII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi, potwierdzenia złożenia Zamówienia w formie wiadomości e-mail oraz przesłanej wraz z Towarem faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane Sprzedawcy oraz nabywcy, specyfikację Towaru, cenę, ilość nabytego Towaru.
Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia rachunku dokumentującego sprzedaż. Na żądanie Konsumenta, Sprzedawca wystawi fakturę VAT na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego przysługują Sprzedawcy. Zabrania się wykorzystania ww. materiałów w jakimkolwiek zakresie na jakimkolwiek polu eksploatacji.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla ich ważności wymagają opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Załączniki:

– Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego Monika Skowera – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MONIKA SKOWERA STUDIO OPTYKI OKULAROWEJ wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6771289332, REGON: 363762674 zlokalizowanego pod adresem:

Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: optykdzieciecy@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 32 290 70 70. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16 :00 oraz pisemnie na adres: Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec.

Dane zbieramy w związku ze sprzedażą Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz dla celów świadczenia usługi prowadzenia Konta na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego Studio Optyki Okularowej Skowera dostępnego TUTAJ  (dalej: Regulamin).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli podanie danych jest niezbędne, brak ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług. Przykładowo niezbędne jest podanie nam Twojego adresu e-mail w celu zarejestrowania Konta Użytkownika, a adres dostawy, dla realizacji Zamówienia.

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas:

rejestracji w Sklepie w celu utworzenia Konta, kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania/ adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu,
składaniu przez Ciebie zamówienia, bez rejestracji, podając: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu,
wystawieniu dla Ciebie faktury (w przypadku osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) za zakupiony Towar, do wystawienia której podajesz: nazwę firmy, numer NIP oraz adres siedziby,
składaniu reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz zapytań dotyczących produktów.

Nie dokonujemy profilowania, nie podejmujemy również decyzji dotyczących Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Przepisy prawa

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przetwarzamy je również zgodnie z Regulaminem oraz zasadami wskazanymi w niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

Cele przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji stosunku prawnego (umowy);
realizacji zamówień Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym,
rozpatrywania ewentualnych reklamacji i innych prawnie przewidzianych roszczeń

Przetwarzanie danych dla wyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy). Dla powyższych celów dane przetwarzane są do czasu wygaśnięcia zawartej między nami Umowy, a także usunięcia Konta.

Dane te mogą być jednak przetwarzane przez dłuższy okres, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, np. w celach: rozliczeniowych, roszczeń, nawiązania i utrzymania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, archiwizacji, statystycznych. Przetwarzanie danych dla powyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych) jak również wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane o parametrach soczewek okularowych w przypadku okularów korekcyjnych są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody  ( art.6 ust.1 lit.a) RODO). Dane o parametrach soczewek kontaktowych i okularowych są danymi o stanie zdrowia, czyli danymi szczególnej kategorii (art.9 ust.2 lit a) RODO).W takim przypadku wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

cały okres obowiązywania zawartych umów, tj. do czasu jej wykonania lub rozwiązania, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. przez czas dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa,
utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury – przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,
przetwarzane w związku z obowiązkami podatkowymi administratora danych – przez czas niezbędny do złożenia stosownych deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacji przez organy,
przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu,
dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych odbiorców?

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

– firmy informatyczne oraz zapewniające wsparcie i infrastrukturę IT, kancelarie prawne (adwokackie, radcowskie, komornicze), doradcy podatkowi, biura rachunkowe i księgowe, podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędy skarbowe, Poczta Polska, inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, agencje marketingowe oraz operatorzy płatności w Sklepie internetowym.

Dane te mogą być przekazywane do innych podmiotów współpracujących ze Sklepem Internetowym, w celu realizacji Zamówień.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa Ci przysługują?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdzie Pan/Pani na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl ).

Niektóre z uprawnień, np. prawo do wglądu, usuwania i poprawiania danych, można realizować bezpośrednio na swoim indywidualnym Koncie, jeżeli zostało przez Ciebie założone.

Skorzystanie z przysługujących Ci praw jest co do zasady bezpłatne.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: optykdzieciecy@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 32 290 70 70. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16 :00 oraz pisemnie na adres: Aleja Zwycięstwa 5A, 41-200 Sosnowiec.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.